Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Beňadická 38
85106 Bratislava
IČO: 30848008

Informácie o inštitúcii Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

 

Charakteristika školy

 

PONÚKAME VÁM:

 

PRIESTOR na rast každého študenta

CESTU k tvorivému a kritickému mysleniu

VEDENIE k zodpovednosti a samostatnosti v duchu kresťanských hodnôt

ŠKOLU na uplatnenie v medzinárodnom prostredí

Poslanie Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa je vyjadrené v Misii Združenia škôl C. S. Lewisa.


„V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu. Študentov vzdelávame a vychovávame k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.“

 

Ilustráciou tohto poslania môže byť strom:
Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner – alebo, povedané so Stephenom Coveym, aby prešiel zdravým vývojom dozrievania „Dependence – Independence – Interdependence“, čiže od závislosti cez nezávislosť až po vedomie vzájomnej závislosti.

BilGym vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch stranách.

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa:

predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti

pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

 

Pri presadzovaní našej misie a vytváraní želaného prostredia sa opierame okrem iného o úzku spoluprácu s rodičmi, a o skúsenosti a princípy, ktoré pochádzajú z biznis prostredia, zo vzdelávania dospelých, od princípov neustáleho zlepšovania až po priebežnú spätnú väzbu od študentov a rodičov – našich najdôležitejších zákazníkov.

 

Bilingválny program

 

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá umožňuje študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA, ako aj študovať na vysokých školách doma i v zahraničí.

 

Druhý pilier: hodnoty

 

Je nemálo tých, čo vzdelávanie delia na „tvrdé“ fakty a „mäkké“ hodnoty. Vraj sa treba naučiť počítať, dobre hovoriť po anglicky a dokázať rozlúštiť tajomné šifry chemickým vzorcov. Hovoria, že hodnoty sú fajn, ale len ako doplnok, či zákusok k nedeľnému obedu...

 

My si však myslíme, že hodnoty musia mať rovnakú váhu ako vedomosti či zručnosti, lebo aj žiť sa treba učiť, a o tom, že vedomosti bez hodnôt dokážu byť zhubné sa dnes presviedčame na každom kroku.

 

Na našej škole sa usilujeme o jednotu slov a činov, chceme „to walk our talk“...

 

Tretí pilier: inovatívnosť

 

Princíp neustáleho zlepšovania znamená, že nikdy nedosiahneme stav, ktorý bude úplne dokonalý a s ktorým budeme úplne spokojní. A tiež, že každé zlepšenie je predpokladom na ďalšie zlepšenie a zlepšovanie. Základnom takého cyklu zlepšovania je inovatívny prístup a skúšanie nových vecí alebo už jestvujúcich vecí novým spôsobom. Inovatívnosť sa prejavuje v rôznych oblastiach fungovania školy, od prekonávania paradigmy, že učiteľ vie všetko, cez tímovú a skupinú prácu študentov, zážitkové učenie a dôraz na dobrovoľníctvo a dobročinnosť až po neformálne vzdelávanie, kontakt s osobnosťami z mimoškolského prostredia či zavádzanie a umožňovanie nových predmetov, „medzipredmetov“ a aktivít (Global Studies, priestor pre študentský Debatný klub, študentami vedené krúžky apod.)

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Katarína Lacková, tajomníčka gymnázia
Zuzana Mišinová, asistencia vedeniu školy, podpora zahraničných učiteľov

E-mail: tajomnik@bilgym.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit